Alternativ 4B vedtatt av Bærum Kommune

Se maildialog og skisse under.

Alternativ 4B er vedtatt i Bærum Kommune styre

Klikk her for å se stort bilde

From: Kari Sagbakken [mailto:kari.sagbakken@baerum.kommune.no]

Sent: torsdag 16. april 2015 10.19

To: Aksel Kristoffer Solvang

Cc: Nina Koren Viksjø; Gløersen Knut; Jerm Sølve (solve.jerm@vegvesen.no)

Subject: SV: E18 Vestkooridoren - Stabekk - Strand - status?

Hei!

Viser til Deres mail av 13.4.15.

Som De er kjent med ble Kommunedelplan for E18 Lysaker - Slependen vedtatt 18.6.14.

Alternativ 4 ble vedtatt i tillegg til et punkt om at optimalisert løsning (4b)med forlenget lokk mot vest skal legges til grunn i Stabekkområdet. Tilleggsnotatene De etterspør sendes i separate mailer da de er så «tunge».

Neste plannivå er reguleringsplan. Vedtaksdokumentene fra kommunedelplanen (plankart og bestemmelser+tilleggsnotat) skal legges til grunn for dette plannivå. (4b med lokk)

Reguleringsplanlegging er igangsatt og planforslag forventes å komme på høring høsten 2016. Berørte naboer vil da få tilsendt brev med svaradresse for innspill.

Da vil det bli avholdt nye informasjonsmøter for naboer og berørte. Planmaterialet blir tilgjengelig for alle som ønsker det.

Man kan da komme med kommentarer og merknader til planforslaget.

Merknadene blir lagt fram for kommunens politikere som grunnlag for sluttbehandling av planforslaget i Formannskap og Kommunestyret.

Reguleringsplanen vil danne grunnlag for byggeplan og grunnerverv.

Statens vegvesen vil i egen mail kommentere varslingsprosess i forbindelse med kartlegging av grunnforhold.

Vennligst bekreft mottak av denne mailen.

Kari Sagbakken

Senoiring

Bærum kommune, Områdeutvikling

Tlf. 67 50 44 78

kari.sagbakken@baerum.kommune.no

Fra: Aksel Kristoffer Solvang [mailto:Aksel.Solvang@datametrix.no]

Sendt: 12. april 2015 10:55

Til: Nina Koren Viksjø; Bærum kommune Post; Plan Regulering

Kopi: torben_sig@hotmail.com; eline.zaborowski@if.no; bsandnae@online.no; edskaar@online.no

Emne: E18 Vestkooridoren - Stabekk - Strand - status?

Hei,

Skriver denne mailen på vegne av styret i Fornebukollen Boligsameie, Michelets vei 15-17-19, totalt 39 leiligheter.

Viser til tilgjengelig informasjon på baerumkommune.no vedr E18 utbyggingen.

Det florerer mange forskjellige tegninger og forslag – blir ikke helt klok på hva som faktisk gjelder og hvem som tar beslutningene, evt hvem man skal henvende seg til for at man blir hørt?!

Her om dagen dukker NGI boremaskiner opp på vår eiendom for å gjøre prøver av grunnen og etterlater seg ødeleggelser på våre grøntområder. Null informasjon…

Avklaring:

Jeg har forstått det slik at alternativ 4 har blitt vedtatt i kommunestyret.

Fra Møteprotokoll, KST-059/14 - 18.06.2014 Vedtak(se vedlagt dokument):

«3.3. Følgende optimaliserte løsninger som vist i tilleggsnotatene fra Statens vegvesen, dokument nr. 2341605, 2341601, 2341602,skal videreføres i reguleringsplan:

a) Stabekk: Forlenget lokk mot vest.»

Hvilket alternativ er da gjeldene? Alternativ 4 eller 4B? Kan vi få oversendt dokument nr. 2341605, 2341601, 2341602 så vi vet hva som har blitt vedtatt?

For vårt sameie har dette en vesens betydning da alternativ 4 så har vi en av Norges mest trafikkerte og høylytte veier rett utenfor soverommene våre, mens i alternativ 4B er man hvertfall så omtenksom at man legger lokk over den, se illustrasjon under:

På vegne av vårt sameie er vi nødt til å vite hvilket alternativ 4 eller 4B som er tenkt og som skal videreføres/realiseres. Dette vil medføre store forskjeller for alle som bor i området. Vi har i dag store plager med svevestøv og støy dette pga at trafikken og belastningen bare blir verre for hvert år som går. Vil man sørge for at våre leiligheter og eiendom blir beboelig i fremtiden er alternativ 4B eneste alternativ. Ellers ber vi kommunen sørge for at sine innbyggere blir ivaretatt i denne prosessen og at alle tiltak blir gjort fra statens vegvesen m.fl. for å sørge for at berørte parter blir ivaretatt.

Håper på en avklaring på overnevnte for å roe en økende bekymring blant mine med sameiere.

Mvh / BR

Aksel Solvang

Styreleder Fornebukollen Boligsameie, Michelets vei 15-17-19

+47 9536 8991