14 jun 2019

SPRENGNINGSARBEID

Sprengningsarbeid ved Holtekilen

Helios Eiendom AS og totalentreprenør Ove Skår AS vil i februar 2019, starte med byggingen av Holtekilen Front. Dette er et prosjekt med 40 leiligheter, inkl. underjordisk garasjeanlegg. Planlagt byggeperiode: februar 2019 til oktober 2020.

Generelt:

Det er forbudt å bevege seg innenfor byggegjerdene.

Byggegjerdet vil bestå av stålgjerder rundt byggetomten. Vi ønsker ikke at det skal foregå aktiviteter like i nærhet av byggeplassgjerdet (Gjerdene er enkle å klatre i, og barn kan sette seg fast ved lek). Det er vedlagt en riggplan som viser plassering av tiltak og områdesikring. Som riggplan viser, vil det være tre forskjellige områder/soner som har behov for områdesikring.

Det vil foregå transport av materialer, masser og lignende på Oksenøyveien. Dette gjøres med store lastebiler, semitrailer og vogntog. Der det er krav om skiltplan, blir dette etablert.

Arbeidstider og støy:

Det vil i slike byggeprosjekter oppstå forstyrrelser og ulemper for de som bor i nærområdet. Vi vil fortløpende gjøre vurderinger og tiltak for å begrense forstyrrelsene, slik at ulempene for nærområdet blir så få som mulig.

I perioden mars 2019 til juni 2019 vil hovedaktiviteten være sprengning, pigging, boring i fjell og lasting av sprengstein, som kan medføre støy utover tillatte grenseverdier gitt i støyforskriften. Fra juli til oktober 2019 må det påregnes sporadisk arbeid som overstiger grenseverdier i støyforskriften. Det vil bli søkt om dispensasjon fra grenseverdier i støyforskriften.

Generell arbeidstid vil være fra kl. 07:00-20:00.

Grunnarbeid og grunnsikring:

Det vil foregå grunnarbeider i perioden februar 2019 til oktober 2019.

Dette vil bestå av klargjøring av byggetomt, sprengning og fjellsikring, drenering, støttekonstruksjoner og pelefundamentering. I denne perioden må det påberegnes en del støy.

Generell informasjon vedrørende sprengningsarbeider:

Det vil foregå sprengningsarbeider på tomten i tidsrommet mars 2019 – august 2019.

  • • Sprengning blir varslet med korte, gjentagende signal.
  • • Vi ber om at man trekker seg vekk fra vinduer etc. når varsel sendes.
  • • Når faren er over, blir det varslet med et 60 sekunders langt signal
  • • Det vil naturlig nok være en del støy ved sprengning, som kan virke skremmende for barn. Vi ønsker av den grunn at barn ikke oppholder seg og leker like i nærhet av byggeplassgjerdet.
  • • Alle sprengningsarbeider vil være sikret med matter, slik at det ikke skal være fare for personskade eller materiell skade utenfor anleggsområdet.
  • • Sprengningsarbeider kan medføre støvskyer. Vi anbefaler at vinduer og dører er lukket en stund etter at sprengningsarbeidene er avsluttet.

Anleggstrafikk i byggeperioden:

I hele byggeperioden vil det være anleggstrafikk inn og ut av byggeplassen. Det er viktig at skilter og dirigeringsmannskap respekteres.

Renhold av offentlig og kommunalt veianlegg grunnet anleggstrafikk:

Det vil foretas renhold av asfaltert vei ved byggeplass. Vedlikeholdet vil bli utført ved behov. Det vil i perioder bli en del leire og sand i veibane når det kjøres jordmasser til og fra anleggsområdet. Disse massene blir straks feiet opp fra veibane, så snart arbeidet er avsluttet. Frekvensen på renhold vil av den grunn variere.

Ove Skår AS gjennomfører tilstandsanalyser og innmålinger av eksisterende bygninger, veier og plasser, og samler inn nødvendig dokumentasjon for området. Den enkelte nabo vil bli kontaktet for gjennomføring av slik tilstandsanalyse.

Påførte skader må i henhold til lovverk og forskrifter kunne dokumenteres.

Ove Skår AS/utbygger vil utbedre og erstatte skader, som er forårsaket av anleggsvirksomheten.

Byggesak og spørsmål:

Vi ønsker en tett dialog med deg som beboer. Henvendelser i forbindelse med byggearbeider kan rettes til vårt anleggskontor. Utenfor anleggskontorets åpningstid (kl. 07:00-15:00) kan du sende en henvendelse til post@ove-skaar.no. Det er viktig at du oppgir: navn, adresse og telefonnummer i tillegg til spørsmål du har i forbindelse med byggeprosessen. Skriv tydelig og marker e-posten med hvilket prosjekt det gjelder. Forslag til skjema som kan benyttes ligger vedlagt. Din henvendelse vil omgående bli behandlet av Byggeleder eller verneleder.

Telefonliste:

Dersom dere har spørsmål vedrørende prosjektet, ber vi dere ta kontakt med oss pr telefon eller e-post.

 Firma

Navn

Mobil

Mail

Ove Skår as

Hovedkontor

Administrasjon

69113100

post@ove-skaar.no